2. Stel ambities op voor jouw organisatie

Heldere ambities helpen om succesvol circulair in te kopen. Sluit voor het opstellen van ambities aan bij jouw definitie voor circulaire economie.

2.1 Leg je ambities vast

Als je de ambities bestuurlijk laat vaststellen, is de kans het grootst dat je ze ook echt kunt realiseren. Bestuurlijk vastleggen kan bijvoorbeeld in de vorm van:

  • een duurzaamheidsbeleid
  • een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
  • een Strategie Circulair Inkopen

2.2 Onderbouw je ambities

Je ambities kun je onderbouwen met bestaand nationaal en soms ook regionaal beleid op circulair inkopen en de circulaire economie. En heeft jouw organisatie misschien het Grondstoffenakkoord, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) of een ander initiatief ondertekend? Ook deze kunnen een haakje zijn om circulaire inkoopambities mee te formuleren.

Lees hieronder meer over een aantal nationale afspraken en initiatieven:

2.2.1 Klimaatakkoord

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Volgens het Klimaatakkoord is circulair inkopen één van de manieren om bij te dragen aan deze doelstelling.

De grond-, weg- en waterbouw (GWW) wordt specifiek genoemd als een productgroep waar veel winst te behalen is. Maar ook voor kleinere trajecten kan het Klimaatakkoord een argument zijn om circulaire principes toe te passen bij inkopen en aanbesteden. Door de levensduur van bestaande producten te verlengen en hergebruikt materiaal toe te passen, voorkom je nieuwe productieprocessen en nieuw materiaalverbruik. Zo lever je een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot, ondanks dat die niet meetbaar is binnen jouw organisatie.

2.2.2 Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Inkoop kan bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben ruim 200 publieke organisaties zich uitgesproken om deze maatschappelijke doelen actief mee te gaan nemen in hun inkoopprocessen.

MVI behelst een zestal thema’s, waaronder circulair inkopen. Deze thema’s staan toegelicht in het nationaal plan MVI. Elke organisatie heeft vervolgens een actieplan opgesteld met daarin uitgewerkt wat zij de komende jaren gaat doen.

Lees meer over het Manifest MVI en hoe je je hierbij aansluit

2.2.3 Nationaal Programma Circulaire Economie

In het Nationaal Programma Circulaire Economie staan acties die voortkomen uit de vijf eerder opgestelde transitieagenda’s voor de sectoren Bouw, Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Consumptiegoederen en Maakindustrie. Daarnaast vind je er initiatieven op het gebied van een aantal doorsnijdende thema’s, zoals circulair inkopen.

Meer weten over nationaal beleid? Bekijk een samenvatting van het beleid, inclusief linkjes naar de verschillende transitieagenda’s, op de circulaire economie in deze tijdlijn van de Nederlandse overheid.

Actiepunten

  • Formuleer ambities voor circulair inkopen die in lijn zijn met jouw definitie van de circulaire economie. Laat de ambities bestuurlijk vaststellen.
  • Onderzoek of jouw organisatie akkoorden of manifesten heeft ondertekend die (ook) gaan over circulair inkopen. Daarin staan vaak afspraken en ambities die je kunt doorvertalen naar je eigen organisatie.
  • Onderbouw jouw ambitie met de nationale doelstellingen, zoals 100% circulair in 2050 en 50% minder primair grondstofverbruik in 2030. Je kunt ook het Klimaatakkoord gebruiken om jouw ambities te beargumenteren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.